Contact met ons opnemen Gratis bezorgd boven 85 € bestelbedrag* zie condities Contact met ons opnemen Mijn bestelling volgen Mijn account Inloggen Mijn account aanmaken Mijn bestelling volgen
Gratis bezorgd boven 85 € bestelbedrag* zie condities
search
0
Winkelwagen
0 €Geen cadeau
  1. home
  2. Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Naam ondernemer: KADOCOM SAS
Handelend onder de naam: amikado.nl

Vestigingsadres:
92, avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt
France

Telefoonnummer: 0033 4 12 34 00 34
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: klantenservice@amikado.nl
KvK-nummer: SIRET 488 921 545
BTW-identificatienummer: FR02488921545


Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als ondernemer (webwinkelier) aan jou als contractant (consument.) En op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en contractant.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de contractant minimum 18 jaar oud zijn.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de contractant beschikbaar gesteld op de website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt dus als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan de contractant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


KADOCOM verbindt zich ertoe om de bestellingen te bezorgen in de voorraadlimiet. Als een besteld artikel niet beschikbaar is zullen wij zo snel mogelijk de contractant informeren. De contractant heeft dan de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren en dan zullen wij de volledige aankoopprijs ervan terug betallen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de contractant hebt betaald.


Alle prijzen op amikado.nl zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn exclusief verzending kosten. De verzending kosten zijn voor elke bestelling apart berekend volgens de levering opties gekozen door de contractant. Bijna alle cadeaus zijn in ons workshop in Toulouse gepersonaliseerd. Maar omdat amikado.nl ook producten van partners verkoopt, kunnen de verzending kosten daarvoor ook verschillend zijn. De verzending prijs is altijd zichtbaar tijdens de verschillende stappen van het winkelwagentje van de contractant.

amikado.nl kan op elk moment de prijzen wijzigen, maar de geldende prijs voor de contractant is de prijs die tijdens de bestelling aangegeven is. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.


Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Let op: omdat de producten gepersonaliseerd zijn, kan de contractant een voorproefje zien. Dit is een personalisatie overzicht, en het is niet contractueel.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 


De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de contractant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de contractant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de contractant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de contractant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Tenzij in geval van een overeenkomst tussen amikado.nl en de contractant, de bestelling is contant betaalbaar, in totaal op de dag van het plaatsen van deze bestelling. amikado.nl is niet verplicht om de bestelde producten te leveren indien de prijs niet vooraf volledig is betaald.

De contractant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Als een achterstallige betaling niet binnen de 10 dagen - na verstuur van de email van de bevestiging van de bestelling - binnenkomt, ondanks een herinneringsmail, hebben wij het recht van onze kante, om het contract en de bestelling te annuleren. Indien het contract is geannuleerd, zijn wij niet meer verplicht om het bestelde artikel, of de bestelde artikelen te leveren. Dit betekent dat de bestelde artikelen voor maximum 10 dagen na de bestelling zijn gereserveerd.

 


De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de contractant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. In het geval dat amikado.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de contractant hiervan bericht. Als de bezorging 7 dagen na de indicatieve levering datum is geleverd heeft de contractant de rechts om de vergoeding van zijn verzending kosten te vragen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Ontvangst van bestelling bij de contractant: elke anomalie met de artikelen (schade, ontbrekend artikel in vergelijking met de bestelbon, beschadigd of geopend pakket, gebroken artikel, defect...) moet verplicht worden aangegeven binnen 3 dagen na de levering. Na deze termijn kan de contractant geen aanspraak maken op omruiling of terugbetaling aan amikado.nl in geval van verslechtering of vernietiging van het product.
De contractant kan contact met ons opnemen via telefoon: of email: 


Gepersonaliseerde cadeaus:

Let op: bijna alle artikelen van amikado.nl worden op maat gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk om uw bestelling te retourneren. Als de bestelling niet goed uitgevoerd is (zie artikel 8), kan de contractant contact met ons opnemen via telefoon: of email:

Niet gepersonaliseerde cadeaus:

Bij de aankoop van producten heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de contractant. De retourneren van een artikel is ten koste van de contractant.
Tijdens deze termijn zal de contractant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien jij van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zullen wij proberen om het geld van je bestelling zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald, terug te storten in een maximaal termijn van 30 dagen.

Adres: KADOCOM CREATIONS, 1 Impasse de Lisieux 31300 Toulouse - FRANCE


Volgens de privacywetgeving, respecteert amikado.nl het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vet, bij het verzamelen, verwerken en opslaan van de contractant persoonsgegevens. Meer info hier


Als de contractant klachten zou hebben over onze diensten, kan hij ons contacteren via e-mail: , telefoon:, of per brief gericht aan: KADOCOM, 92, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt - FRANCE.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Franse recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Franse rechtbanken bevoegd.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.


De gebruikers van de website amikado.nl zijn bewust dat de technische problemen met betrekking tot het netwerk niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer vallen, en dat we dus niet de ononderbroken werking van amikado.nl en de bijbehorende diensten kunnen garanderen.

amikado.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade als gevolg van de aankoop van de producten.

De producten aangeboden door amikado.nl voldoen aan de wetgeving en de geldende Franse normen.

amikado.nl wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites waarnaar hyperlinks kunnen worden gemaakt vanaf ons eigen site.

amikado.nl wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongelukken die voortvloeien uit het gebruik van artikelen door kinderen en personen die niet verantwoordelijk zijn.


De contractant komt overeen om in de persoonlijke teksten op de houder/verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor amikado.nl is het niet mogelijk om de producten te controleren op naleving van deze bepaling.

De contractant is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan amikado.nl doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Amikado.nl wijst alle verantwoordelijkheid af voor om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

 


De ondernemer garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling van de contractant en voldoen aan de normale verwachtingen die hij ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen de contractant ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van zijn bestelling bestaande wetten.


Voor elke bestelling, krijg de contractant van ons trouw klavertjes om zijn loyaliteit te belonen.

= 0.50 € korting

 

Hoe kan de contractant klavertjes krijgen?

 

fidelite Met elke bestelling bij amikado.nl 10€ betaalt (excl. verzendkosten) = 1 klavertje. Als een bestelling geannuleerd is, zijn de klavertjes naar amikado.nl hersteld, en als ze al voor een nieuwe bestelling waren gebruikt, moeten ze terug worden betaald door de contractant.

 

fidelite Een vriend(in) doorverwijzen (zie condities hieronder): 

Bij een vriend(in) doorverwijzen, krijg de contractant 10 klavertjes van ons, en dat betekent 5€ korting op zijn volgende bestelling. Hij/Zij krijgt ook 10 klavertjes, en dat betekent dus ook 5€ korting op zijn eerste bestelling (van minimaal 35€).

 

fidelite Bij het invullen van onze enquête:

Om de klanten altijd de beste producten te kunnen leveren en onze klantenservice steeds te verbeteren, sturen wij automatisch een paar dagen na de levering van het pakket, een enquête om te weten of de contractant tevreden is met zijn bestelling. De contractant krijgt 3 klavertjes van ons voor het invullen van deze enquête, dat betekent 1.50€ korting.

 

Klavertjes gebruiken:

De trouw klavertjes zijn 6 maanden geldig. Ze zijn op het totaal van een bestelling geldig, exclusief verzendkosten en niet cumuleerbaar met een kortingscode.

 

Een paar condities om iemand te kunnen doorverwijzen: 

> De contractant moet een account bij ons hebben en minimaal al 1 keer hebben besteld.

> De doorverwezen vriend(in) moet geen klant zijn en heeft nog nooit op amikado.nl besteld.

> Hij/Zij was niet door iemand anders al doorverwezen

> Hij/Zij moet een verschillend woonadres en e-mailadres hebben.

> Hij/Zij moet een eerste bestelling van minimaal 35€ maken. 

> Het is verboden om zichzelf door te verwijzen met verschillende e-mailadressen.

> De klavertjes die verzameld zijn door een contractant kunnen niet aan een ander lid van amikado.nl worden gegeven.